English version

Kto sme?

FAMILY HISTORY, s.r.o. je súkromná genealogická spoločnosť, ktorá sa zaoberá profesionálnym zostavovaním rodokmeňov. V našom tíme pracujú odborníci s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Každý rodokmeň je pre nás výzvou, ktorú sa vždy snažíme napĺňať profesionálne, diskrétne a s maximálnym nasadením. Precíznosť a skúsenosť sú základnými kameňmi našej práce. Nami zostavené rodokmene vďaka tomu nesú punc vysokej kvality a luxusu a nemajú na slovenskom trhu konkurenciu.

Čo robíme?

Genealógia, jediná cesta k vlastnej minulosti, skúma vývoj rodov a vzťahy medzi rodovo príbuznými jedincami. Prezentuje biologické, historické, sociologické a právne dôsledky týchto vzťahov. Pri genealogickom putovaní postupujeme od známeho k neznámemu, od bližšieho k vzdialenejšiemu. Rodopisné bádanie vychádza vždy od jedinca a skúma jeho rodinné vzťahy k predkom či k jeho potomkom.

Genealógia

Genealógia je veda zaoberajúca sa rodinným respektíve rodovým pôvodom, príbuzenskými vzťahmi ľudských jedincov, historickými, právnymi, spoločenskými, biologickými a ďalšími dôsledkami, ktoré z nich vyplývajú. V centre jej pozornosti stojí indivíduum v sieti príbuzenských vzťahov alebo skupina navzájom spríbuznených osôb, teda rodina respektíve rod. Základným predpokladom bádania je rekonštrukcia príbuzenských väzieb. Pri rozšírenom (rodinno-historickom) výskume sledujeme aj životné dráhy rodinných príslušníkov a celý komplex dejov a vzťahov, do ktorých vstupovali a ktoré vytvárali. Genealógia preto hraničí s ďalšími vednými disciplínami, s ktorými sa delí o pramene, výskumné metódy a techniky. Z tohto dôvodu, môže genealógia vystupovať aj ako pomocná veda. Výsledky jej štúdií sa využívajú v historiografii, práve, hospodárstve, kultúre, v biológii, genetike, antropológii, lekárstve, demografii a mnohých iných vedných odboroch.

separator

Referencie

Dovoľujem si vysloviť poďakovanie váženým pracovníkom genealogickej spoločnosti FamilyHistory zo Šale,
osobitne pánovi Radovanovi Untermajerovi.
Počas takmer desaťmesačnej bádateľskej práce po mojich predkoch
(po otcovi – „po meči“ i matke – „po praslici“) sa prejavil ako seriózny a mimoriadne ústretový partner.
Výsledok jeho profesionálneho prístupu v podobe knihy v koženej väzbe a najmä veľkoplošného obrazu rodokmeňa - stromu života, bude natrvalo dôstojne pripomínať nepominuteľnosť môjho rodu a života.

Prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
Senec

Vincent Oros
Virema Trade, s.r.o.

Hubert J. E. spol. s r.o.
Sereď

JUDr. Ivana Kapronczai
Bratislava

JUDr. Ivan Ikrényi, PhD.
IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.

Ing. Jozef Horečný
Nitra

Myšlienka mať svoj rodostrom ma nadchla hneď na úvod spolupráce so spoločnosťou Family History. Výsledky bádania však prekonali moje očakávania. Musím sa priznať, že som ani netušil, čo všetko sa môže človek o svojich predkoch dozvedieť. Najmä precíznosť, s akou pán Untermajer prinášal stále nové a nové poznatky o mojej rodine, ma naozaj ohromila.

Ing. Kamil Bernáth
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Express Slovakia “Medzinárodná preprava a.s.”

Listujem si v knihách o mojich predkoch a premýšľam akí asi boli a ako žili vo svojej dobe. Jeden obraz, dve knižky a tisíce príbehov. Vedomosť o tom, kto boli moji predkovia a odkiaľ pochádzali má pre mňa hodnotu, ktorá sa nedá vyčísliť.

Norbert Račko Construction Procurement Manager
HB REAVIS

Vďaka profesionálnemu, precíznemu a zároveň veľmi ľudskému prístupu pána Untermajera sa moja spolupráca so spoločnosťou Family History stala malou bádateľskou výpravou do minulosti. Rodokmeň visiaci na stene mojej obývačky je dôkazom, že to bola výprava viac ako úspešná.

Bc. Janka Tynkovan
TIDLY GROUP

Myšlienka mať svoj rodostrom ma nadchla hneď na úvod spolupráce so spoločnosťou Family History. Obrátil som sa na profesionálov, ktorí mi na základe faktov zhotovili rodokmeň (siaha až do 17. storočia). Týmto sa vytvorila ďalšia životná hodnota, hodnota poznania svojho rodu, ktorú popri bežných hodnotách môžem odovzdať ďalším generáciám.
Ing. Andrej Kostka

Myšlienka mať svoj rodostrom ma nadchla hneď na úvod spolupráce so spoločnosťou Family History. Prvé písomné informácie o mojich predkoch, úradne overené miestnym Jura to notário loci pochádzajú zo 6. mája1796. Dokument v určitej oblasti, konkrétne v obnovovaní kríža v stanovenej časti chotára rodnej obce zaväzuje aj ďalšie generácie rodu. Toto ma tak zaujalo, že som vyhľadal odborníkov z oblasti genealógie, ktorí prenikli v archívnych dokumentoch do ďalekej minulosti. Vďaka nim poznám svojich predkov od r. 1705 a predkov manželky od r. 1688.
RNDr. Jozef Kollár, Dr.h.c.

Ing. Martin Ranuša
Riaditeľ marketingu PSS, a.s.
Člen prezídia Rady pre reklamu

George Valko
Family History Enthusiast
Chicago

Martina Bóriková
Restaurant Rico
Šaľa

Ing. Iveta Macháčová
Bratislava

Ing. Vladimír Švéda
Šaľa

Ing. Ľubomír Domček
Nové Zámky

Ing. Ľubomír Kukan
Šaľa

Ing. Jana Matovičová
Bratislava

Ľudovít Kubica

separator

Kráľovský produkt

Náš kráľovský produkt sa stane Vašim rodinným pokladom. Kráľovský produkt (odborne nazývaný vývod) je súhrnom predkov každého jedinca. Zahŕňa rodičov, prarodičov po mužských aj ženských líniách, ktorých rozvetvenie prehľadne usporiada do podoby stromu.

Rodokmeň tohto typu obsahuje:

 • podrobné skúmanie narodenia, sobášov a úmrtí Vašich predkov tak hlboko do minulosti, ako to umožňujú zachované obecné matriky (cca do roku 1700)
 • prehľad povolaní Vašich predkov a príčiny ich úmrtí (v prípade, ak boli uvedené v matrikách)

Vyhľadaní predkovia sú roztriedení a zaznamenaní v knihe a grafoch tak, aby ste mali jednoduchý prehľad o celom Vašom rode. Finálnou podobou kráľovského produktu sú knihy v koženej väzbe, odborné grafy a nástenný obraz rodostromu.

Iné produkty

Jednoduchšie formy rodokmeňa (odborne nazývané rozrod) sú ideálnym riešením pre tých, ktorých nezaujíma celý rod, ale iba niektoré jeho vetvy. Ide o genealogické tabuľky uvádzajúce všetkých potomkov určitej osoby - rodičovského páru. V niektorých prípadoch sa tento typ rodokmeňa zostavuje iba v mužskej línii, bez potomstva vydatých dcér. Slová Rodokmeň a Rozrod vyjadrujú aj súbor šľachtických rodov, ktoré majú spoločného predka alebo sa k nemu hlásia.

Aké služby poskytujeme?

 • kompletné odborné genealogické výskumy
  (zostavovanie rodokmeňov)
 • príprava genealogických správ
  (súčasť rodokmeňa)
 • tvorba a grafické spracovanie rodokmeňov
  (grafické spracovanie podľa požiadavky klienta)
 • úpravy existujúcich rodokmeňov
 • sprostredkovanie zostavenia osobného erbu
 • sprostredkovania zostavenia osobného erbu na základe faktov – v prípade šľachtického rodu
  vyhľadávanie a kontaktovanie žijúcich príbuzných
 • dokazovanie príbuzenstva v prípadoch dedenia majetku (aj zo zahraničia)

Ako vzniká rodokmeň?

Vyhľadanie predkov je základnou genealogickou službou. V genealógií rozoznávame tieto tri základné formy zostavovanie rodokmeňov. Vývod - Výskum predkov po meči aj praslici, to znamená kľúčová osoba, rodičia, starí rodičia, prastarí rodičia, atď. Výskum potomkov po meči - Výskum predkov len po mužskej línii, sleduje sa len jedno priezvisko od najstaršieho známeho nositeľa až po súčasnosť, ženskí potomkovia sa ďalej nesledujú. Táto forma je klasickou formou rodokmeňa, ktoré sa zostavovali pre šľachtické rodiny. Rozrod - Výskum potomkov po meči aj praslici, od najstaršieho známeho predka až po súčasnosť. Jednotlivé formy zostavovania rodokmeňov sa dajú navzájom ľubovoľne kombinovať.

separator

Oživte zabudnutú česť svojho predka

Pre tých klientov, ktorí sa medzi svojimi predkami môžu pýšiť príslušníkmi šľachty, ponúkame možnosť rekonštrukcie historických rodových listín, predovšetkým armálesov (listiny, ktorými panovník povýšil predka do šľachtického stavu) s ručne maľovaným rodovým erbom. Snúbilo sa v nich umenie maliara i pisára a to platí aj pre naše rekonštrukcie. Na tieto rekonštrukcie používame výlučne pôvodný materiál - pergamen (špeciálne upravená zvieracia koža), ktorý v celej Európe po stáročia slúžil našim predkom na zapisovanie najdôležitejších dokumentov.

Nadviažte na pamiatku svojich predkov a odovzdajte ju i svojim potomkom.

Pre tých klientov, ktorým sa v minulosti nedostalo cti mať a používať rodinný symbol, ponúkame možnosť vytvorenia si vlastného erbu podľa zadaných kritérií. Môžu sa týkať profesijného zamerania, povahových vlastností, rodinných tradícií, lokalít, ... čohokoľvek, čo vystihuje Vás a Váš rod. Aj v tomto prípade dodržiavame dávno zavedené pravidlá.

armales
separator

Erby

Polakovic-erb
Medzihradsky-erb
Langer-erb
separator

Mohli ste sa o nás dočítať

01
02
03
04
05
06
07
separator

Prihlásenie do klientskej zóny